DOMŮ arrow NABÍZÍME
Hlavní Menu
DOMŮ
NABÍZÍME
REFERENCE
KONTAKTY
Naše projekty
NABÍZÍME Tisk E-mail

S T U D I E

NÁVRH STAVBY - ARCHITEKTURA - OBJEM STAVBY

NÁVRH UMÍSTĚNÍ STAVBY V TERÉNU

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ - STUDIE VYUŽITELNOSTI ÚZEMÍ

NÁVRH PŮDORYSNÉ DISPOZICE

 

 

A R C H I T E K T O N I C K É   Ř E Š E N Í

CELKOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

3D ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ STAVEB

VIZUALIZACE OBJEKTŮ

NÁVRH ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU

 

 

P D  P R O   Ú Z E M N Í    Ř Í Z E N Í

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

PROJEDNÁNÍ PD S DOTČENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY (DOSS) A ORGANIZACEMI A ZÍSKÁNÍ JEJICH STANOVISEK

PODÁNÍ NÁVRHU NA ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OBSTARÁNÍ PRAVOMOCNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ


 

P D  P R O   S T A V E B N Í   Ř Í Z E N Í

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE V ROZSAHU POTŘEBNÉM PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

PROJEDNÁNÍ DOKUMENTACE S DOTČENÝMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY  (DOSS)  A ORGANIZACEMI, ZÍSKÁNÍ JEJICH STANOVISEK

OBSTARÁNÍ PRAVOMOCNÉHO STAVEBNÍHO POVOLENÍ

 

 

D O K U M E N T A C E   P R O   R E A L I Z A C I   S T A V B Y

KOMPLETNÍ PD PRO PROVEDENÍ STAVBY (= PD PRO VÝBĚR DODAVATELE), PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI

KOMPLETNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT

ŘEŠENÍ ARCHITEKTONICKÝCH A TECHNICKÝCH DETAILŮ

SPOLUPRÁCE STAVEBNÍCH PROJEKTANTŮ S PROFESNÍMI PROJEKTANTY

(STATIKA, ZDRAVOTECHNIKA, VZDUCHOTECHNIKA, PLYN, ELEKTROINSTALACE, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, MĚŘENÍ A REGULACE,  PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVEB,  TERÉNNÍ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY, ATD.)

 

 

D O K U M E N T A C E   S K U T E Č N É H O   P R O V E D E N Í   S T A V B Y

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE JAKO SOUČÁST PODKLADŮ V KOLAUDAČNÍM ŘÍZENÍ

ZAMĚŘENÍ A DIGITALIZACE STÁVAJÍCÍCH STAVEB

TECHNICKÁ POMOC

 

 

P O M O C   P Ř I   V Y H L E D Á N Í   D O D A V A T E L E

DOPORUČÍME OVĚŘENÉ DODAVATELSKÉ FIRMY

POMŮŽEME S VÝBĚREM DODAVATELE MATERIÁLŮ ČI SLUŽEB

 

 

A U T O R S K Ý   A  T E C H N I C K Ý   D O Z O R   I N V E S T O R A 

PRŮBĚŽNÝ AUTORSKÝ DOZOR ZARUČÍ, ŽE STAVBA BUDE PROBÍHAT DLE PLATNÉHO PROJEKTU, PODLE PŘEDSTAVY

AUTORA A OBJEDNATELE

NEZÁVISLÝ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA BUDE PRŮBĚŽNĚ KONTROLOVAT, ŽE KVALITA STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK A ŽE BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ PROCESY PŘI OSAZOVÁNÍ NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ.

SPOLUPRÁCE PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ PO DOKONČENÍ STAVBY 

 

 

K O N Z U L T A Č N Í   A   P O R A D E N S K Á   Č I N N O S T

STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ PORADENSKÉ SLUŽBY

PORADENSTVÍ PŘI VÝBĚRU POZEMKU

VARIANTY ZPŮSOBU VÝSTAVBY

ODHADY NÁKLADŮ STAVBY, KALKULACE

PŘÍPRAVA INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

ZAŘÍZENÍ STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ INTERIÉRU, VÝBĚR MATERIÁLŮ, SANITY... 

 

 

I N Ž E N Ý R S K Á  Č I N N O S T

ZAJIŠTĚNÍ PRŮZKUMŮ, POSUDKŮ, STUDIE A MĚŘENÍ

ZAJIŠTĚNÍ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ, VČETNĚ HRANIC POZEMKŮ A OBJEKTŮ

ZAJIŠTĚNÍ RADONOVÉHO PRŮZKUMU

ZAJIŠTĚNÍ HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

STATICKÝ POSUDEK V PŘÍPADĚ REKONSTRUKCÍ A DOSTAVEB

HLUKOVÁ STUDIE

STUDIE OSVĚTLENÍ OSLUNĚNÍ A OSVÍCENÍ

ROZPTYLOVÁ STUDIE

INŽENÝRING

- PROJEDNÁNÍ STAVBY V ÚZEMNÍM A STAVEBNÍM ŘÍZENÍ

- ZAJIŠTĚNÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

- ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDACE A KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

 
© MORAVING s.r.o.

Kontaktní adresa: MORAVING s.r.o., Šumavská 31/B, 612 54, Brno
tel.: 549 131 061(062), fax: 549 131 267, e-mail: info@moraving.cz
IČ: 26222132, DIČ: CZ26222132
Banka: Česká spořitelna a.s., Brno, číslo účtu: 2025204359/0800